Day: May 28, 2020

เครื่องวัดflow meter

ทำความรู้จักกับเครื่องวัดการไหลทำความรู้จักกับเครื่องวัดการไหล

ในระบบการผลิตนั้นมีขั้นตอนการผลิตที่หลากหลายซับซ้อน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีวิธีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานแตกต่างกันไป หนึ่งในการวัดค่าเพื่อควบคุมระบบการผลิต คือ การวัดค่าการไหล ทั้งการไหลของอากาศ หรือ ของเหลว ซึ่งต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า เครื่องวัดflow meter เครื่องวัด flow meter คืออะไร           เครื่องวัด flow meter คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดอัตราการไหลของ ของทุกชนิดที่สามารถไหลหรือเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำหรือของเหลวทุกชนิด (Liquid Flow), เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (Air Flow) และเครื่องวัดอัตราการไหลของแก๊ส