Day: May 8, 2021

ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

การติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน รู้หรือไม่ว่ามีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด เพราะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการประหยัดต้นทุนค่าไฟเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์มากมายทั้งต่อตัวของธุรกิจเองและความยั่งยืนในระยะยาว เป็นที่ทราบกันดีว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นั้น เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และใช้งานกันหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร รวมถึงโซล่าเซลล์โรงงาน ที่เรากำลังจะมาพูดถึงประโยชน์ในวันนี้ สำหรับประโยชน์ในการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน มีดังต่อไปนี้ โซล่าเซลล์โรงงานช่วยลดต้นทุนค่าไฟ ประโยชน์หลักๆ ของการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานคือช่วยลดต้นทุนค่าไฟในแต่ละเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ทำให้มีค่าไฟหรือค่าใช้จ่ายที่สูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ค่าไฟเป็นต้นทุนหนึ่งใน Fixed cost ก้อนใหญ่ของทางโรงงาน โรงงานอาจมีค่าใช้จ่ายเป็นหลักแสนหรือหลักล้านต่อปีเลยทีเดียว ดังนั้น การติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดต้นทุนของโรงงานได้เป็นอย่างดี โซล่าเซลล์โรงงานทำให้ใช้ไฟฟ้าฟรี นอกจากการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานจะช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือช่วยลดค่าไฟในแต่ละเดือนได้แล้ว ยังช่วยทำให้โรงงานไม่มีไฟฟ้าใช้ฟรีด้วย